Aristo’ nun belirttiğine göre Yanya şehri yakınlarında bulunan Dodoni bölgesi halkı Grek olarak adlandırılıyormuş. Bu isim aynı zamanda Yunanlıların kullandığı en eski isim olmakla beraber, etimolojik olarak yaşlı – saygın – bilge anlamlarını taşıyormuş. Bu ismi Helenistik dönemin şairleri de çok kullanmışlar. Batı toplumlarının Yunanlıları Grek olarak adlandırmalarının sebebi, M.Ö. 7.yy’ da Eğriboz adasındaki Graia şehrinden hareketle güney İtalya’ da kurulan kolonidir. İtalyalılar Yunanlıları Graia’ dan geldikleri için onları Grek olarak bildiler.

Şimdi mitolojiye bir göz atalım. Eski Ahit’ te geçen Nuh tufanını hemen herkes biliyor. Ancak, tufan efsanesi başka kültürlerde de mevcut. Mesela Sümer medeniyetindeki Gılgamış destanı gibi. Yunan mitolojisinde ise bu tufandan Deukalion tufanı olarak bahsedilmekte. Bu anlatıma göre kıyametten kurtulan Deukalion ile karısı Pirra’ nın ilk çocukları Hellen imiş. Soylarını devam ettiren Hellen ile oğulları Aiolos, Doros, Ksuthos ve Ksuthos’ un çocukları Akhaios ile İon olmuş. Böylelikle mitolojide her Yunan boyunun bir kurucusu ve hepsinin de atası olarak Helinas belirtiliyor. Etimolojik olarak Hellas’ ın anlamı ise muhtemelen aydınların – bilgelerin yurdu.

Yunanlıların Batı toplumlarında Grek olarak isimlendirilmelerine nazaran, Doğu toplumlarında Yunan olarak bilinmelerinin sebebi ise, M.Ö. 1100 civarlarında Anadolu’ ya göç eden ve koloniler oluşturan İon kavimleri olmuş.

Şimdi gelelim Rum terimine. Rum ismi Rom yani Romalı kelimesinin Türk diline uyarlanarak kullanılması. Bu terimin elbette din ile sıkı bir alakası var şöyle ki, Ortodoks mezhebi Doğu Roma İmparatorluğu halkını birbirine bağlayan başlıca unsurlardan bir tanesi idi. Osmanlılar bu geleneği devam ettirerek Rum olarak Hıristiyan Ortodoksları adlandırmış. Ancak, Hıristiyan Ortodoksların neredeyse tümü Yunan milletine tekabül ettiği için Rum ile Yunan isimleri aynı anlamı taşımakta. Böylelikle Rumca, Yunanca ya da Grekçeden bahsederken aynı dilden bahsetmiş oluyoruz.